Regulamin

Regulamin sklepu

Poniższy Regulamin określa zasady i warunki realizacji zamówień złożonych od dnia 08.03.2020 roku.

I. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem sklepu Internetowego Berserk działającego pod adresem: www.berserk-sklep.pl jest Berserk sp. z o.o. z siedzibą w Woli Zachariaszowskiej, ul. Królewska 21, 32-087 Wola Zachariaszowska.

NIP: 6793094009

REGON: 122907961

Tel. (+48) 692 803 262

email: berserkonthetop@gmail.com

2. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem: www.berserk-sklep.pl

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zakupu, rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zakupu, rejestracji lub zarejestrował się w Sklepie Internetowym;

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Berserk skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta;

Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu;

Dane bilingowe – dane Klienta, w tym jego dane osobowe, pozwalające poprawnie wystawić przez Berserk fakturę za wykupione produkty objęte zamówieniem.

3. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

4. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.

5. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

II. Rejestracja i logowanie

1. Rejestracja nie jest warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym.

2. Założenie konta Klienta jest nieodpłatne.

3. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Berserk danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym.

4. Po dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 2 Berserk prześle na adres e-mail Klienta podany w formularzu rejestracyjnym wiadomość zawierającą link, którego uruchomienie stanowi potwierdzenie rejestracji i kończy procedurę rejestracyjną.

5. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu e-mail jako loginu oraz hasła.

6. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.

7. Podanie danych adresowych jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie internetowym.

III. Składanie zamówień

1. Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.berserk-sklep.pl. Zamówienia złożone w weekend (sobota, niedziela) będą realizowane w pierwszy kolejny Dzień roboczy. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu składa zamówienie, wskazując na Stronie produkt, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazując sposób odbioru i płatności za zamówienie.

W przypadku wybory jako opcja płatności "płatność kartą" realizacja zamówienia nastąpi nie wcześniej niż od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji transakcji.

2. W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:

- zamawiany towar i jego ilość, lub gdy takie zmienne są dostępne, wskazuje rozmiar i opcję produktu;

- adres, na jaki ma być dostarczony towar;

- Dane bilingowe (nieobowiązkowo);

- sposób dostawy;

- sposób płatności.

3. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku zawierającego się w polu „Zamawiam”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie z Berserk umowy kupna-sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

4. Do momentu uruchomienia przez Klienta linku zawierającego się w polu "Zamawiam”, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zawartości Koszyka. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

5. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

6. Na adres e-mail wskazany podczas rejestracji Berserk wysyła wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji, zawierającą wszystkie istotne elementy zamówienia, tj:

- przewidywany termin wysyłki,

- wybrany rodzaj płatności,

- wybrany rodzaj dostawy,

- całkowitą wartość zamówienia,

- dane zamawiającego (imię, nazwisko, adres),

- wykaz zamówionych produktów,

- informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni,

- adres www Sklepu Internetowego

- nr telefonu Berserk

- adres e-mail Berserk

7. Klient dokonując wyboru sposobu płatności ma zawsze możliwość wyboru płatności przy odbiorze zamówionych produktów (za pobraniem).

8. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie: 

www.berserk-sklep.pl/strona/regulamin

10. Klient ma możliwość odczytu, pobrania treści regulaminu oraz sporządzenia jego wydruku.

10. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie danych zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia dostępne są w ramach konta po zalogowaniu. Sklep Internetowy Berserk nie przechowuje treści zawartych umów.

11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

IV. Ceny towarów

1. Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie www.berserk-sklep.pl i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego za pośrednictwem Internetu.

2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie produktowej:

- są cenami brutto i podawane są w złotych polskich;

- nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat (np. kosztów dokonania płatności).

3. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o wszelkich ewentualnych dodatkowych kosztach.

4. Ceną wiążącą i ostateczną zamówienia jest suma ceny produktu podanej na Stronie produktowej w chwili składania zamówienia przez Klienta i wszystkich kosztów związanych z realizacją umowy.

5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (obejmująca również koszty przesyłki, dokonania płatności) przedstawiana jest na stronie www.berserk-sklep.pl

6. Berserk zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

7. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

V. Formy płatności

1. Zapłaty za zamówione produkty (obejmującej wartość produktów + koszt wysyłki wskazany w opisie aukcji) można dokonać:

- gotówką - w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem usługi przesyłki kurierskiej pobraniowej firmy spedycyjnej lub innego podmiotu dostarczającego przesyłki,

- szybkim przelewem internetowym,

- Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

- zwykłym przelewem na rachunek bankowy Berserk wskazany w informacji wyświetlanej po potwierdzeniu przez Klienta zakupu oraz w treści wiadomości e-mail generowanej na adres e-mail Klienta po dokonaniu tej czynności.

2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

3. Koszty związane z dokonaniem płatności podane są na stronie zamówienia/mailu potwierdzającym zamówienie oraz zostają wliczone w końcową cenę zamówienia. Za skorzystanie z określonej formy płatności sprzedawca nie może żądać od Konsumenta opłaty przewyższającej koszty poniesione przez sprzedawcę z tego tytułu.

4. W przypadku, gdy rachunek bankowy sprzedawcy nie został uznany kwotą należności w ciągu 3 dni od dnia zatwierdzenia zamówienia, umowa zawarta między Klientem a Sprzedawcą ulega rozwiązaniu.

5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

VI. Dostawa

1. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem:

- Firmy spedycyjnej DPD

- Firmy spedycyjnej InPost

- Poczty Polskiej

2. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sprzedawcę.

3. Dostawa zamówionych towarów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą.

4. W przypadku woli złożenia przez Klienta zamówienia, które miałoby zostać dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Klient powinien skontaktować się z Berserk mailowo na adres berserkonthetop@gmail.com

5. Zamówienie jest realizowane za kwotę zgodną z taryfikatorem firmy spedycyjnej DPD i wynosi 13,99 zł. W przypadku usługi kurierskiej za pobraniem koszt wysyłki wynosi 21,99 zł. Przesyłka za granicę - opłaty ustalane są indywidualnie w zależności od wagi przesyłki. W przypadku usługi Pazkomaty InPost, koszt dostawy wynosi 12,99 zł.

6.W przypadku niedostarczenia przesyłki pocztowej w terminie 14 dni od dnia nadania przesyłki należy pilnie skontaktować się z Berserk mailowo na adres: berserkonthetop@gmail.com lub telefonicznie, pod numerem + 48 692 803 262. W przypadku dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, dostawa na terenie kraju następuje w kolejnym Dniu Roboczym od chwili ich nadania. W przypadku nieobecności w domu adresata udziela za pośrednictwem awiza informacji gdzie i kiedy można odebrać przesyłkę lub zamówić kolejne jej doręczenie.

7. W przypadku niedostarczenia przesyłki kurierskiej w terminie 3 dni roboczych od daty nadania należy pilnie skontaktować się z Berserk mailowo na adres: berserkonthetop@gmail.com

VII. Realizacja zamówień

1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Klienta.

2. Czas realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych po złożeniu przez konsumenta zamówienia (chyba, że w opisie wskazano inaczej) + czas dostarczenia przesyłki przez wybrany rodzaj transportu (firma InPost, firma kurierska DPD).

3. Czas realizacji zamówienia produktów z indywidualnym projektem graficznym wynosi do 14 dni + czas dostarczenia przesyłki przez wybrany rodzaj transportu.

4. Czas realizacji zamówienia rozpoczyna swój bieg w momencie przekazania Berserk wszystkich szczegółów niezbędnych do realizacji zamówienia, tj. potwierdzenia rozmiaru, koloru zakupionych produktów, adresu dostawy, formy płatności (w przypadku wpłaty na konto, daty zaksięgowania wpłaty na wskazanym rachunku bankowym) i wybranego środka transportu.

5. W szczególnych przypadkach czas realizacji zamówienia może wydłużyć się o kilka dni o czym Klient zostanie indywidualnie powiadomiony drogą mailową.

6. Jeżeli Berserk nie może zrealizować zamówienia w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia (np. z powodu niedostępności zamówionego produktu) niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta. Konsument ma wówczas prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego terminu na realizację zamówienia. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany we wskazanym terminie, kupujący może odstąpić od umowy.

7. Sklep Internetowy Berserk zobowiązuje się do dostarczenia produktów wolnych od wad.

VIII. Wymiana towaru

1. Istnieje możliwość wymiany zakupionego towaru na inny model, kolor lub rozmiar w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Wymianie podlegają przedmioty nie noszące śladów użytkowania (odzież, akcesoria i biżuteria przymierzona a nie noszona), czyste i pozbawione zapachu (np. pudry, kremy, perfumy).

2. W celu dokonania wymiany towaru/towarów Klient zobowiązany jest w pierwszej kolejności, złożyć nowe zamówienie, w którym wskazany zostanie towar na wymianę. Poniżej opcji Płatności i Dostawy Klient zobowiązany jest oznaczyć składane zamówienie w oknie „Dodatkowe informacje – uwagi” jako Wymiana. Zamówienie należy złożyć bezpośrednio na stronie www.berserk-sklep.pl

3. Podlegający wymianie towar wraz z dowodem zakupu należy odesłać na adres:

Berserk sp. z o.o., ul. Królewska 21, 32-087 Wola Zachariaszowska

W wyniku wymiany produktu może powstać nadpłata i niedopłata. Jeśli towar nabywany w wyniku dokonanej zamiany jest droższy od towaru zwracanego, wpłaty różnicy ceny Klient dokonuje na rachunek bankowy, który został wskazany w e-mailu stanowiącym potwierdzenie złożenia zamówienia. W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko i kod produktu.

4. W przypadku gdy rachunek bankowy Berserk nie zostanie uznany kwotą stanowiącą różnicę ceny w ciągu 3 dni roboczych od dnia zatwierdzenia zamówienia, wymiana nie zostanie zrealizowana.

5. Jeśli towar nabywany w wyniku dokonanej zamiany jest tańszy od zwracanego, Berserk w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru podlegającego wymianie zwróci Klientowi różnicę w cenie. Kwota odpowiadająca różnicy w cenie zostanie przekazana przelewem na konto Klienta.

6. Jeżeli odsyłany towar zostanie zniszczony bądź zgnieciony na skutek niewłaściwego zapakowania przez Klienta, Berserk zastrzega sobie prawo do pomniejszenia kwoty zwrotu o wartość wyrządzonej szkody.

7. Koszt przesłania do Berserk wymienianego towaru oraz koszt przesłania towaru po dokonanej wymianie pokrywa Klient. Prosimy o odesłanie towaru przesyłką rejestrowaną (np. list polecony, paczka) na adres: „Berserk sp. z o.o., ul. Królewska 21, 32-087 Wola Zachariaszowska. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem.

8. Przed zwrotem czy wymianą w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Berserk mailowo na adres: berserkonthetop@gmail.com lub pod numerem tel. + 48 692 803 262.

IX. Reklamacje (zgłoszenie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową)

1. Sprzedawca, Berserk, odpowiada wobec kupującego z tytułu wad fizycznych bądź prawnych – rękojmia, stosownie do zapisów Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

2. Reklamacje należy składać na adres: Berserk sp. z o.o., ul. Królewska 21, 32-087 Wola Zachariaszowska. Składając reklamację należy dostarczyć do Berserk reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr produktu oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

3. Berserk rozpatrzy reklamację najpóźniej w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, we wskazanym powyżej terminie reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Berserk naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy, względnie obniży cenę tego towaru - a jeśli nie jest to możliwe - na przykład w wypadku wyczerpania się zapasów - sprzedający zwróci kupującemu równowartość ceny towaru.

5. Wystąpienie reakcji alergicznej przy użytkowaniu biżuterii Berserk nie uznaje się za argument pozytywny do uznania reklamacji, ze względu na umieszczenie pełnej informacji na temat materiału wykonania, z którą Klient zapoznaje się na Stronie Produktu.

6. Koszty związane z uznaną reklamacją ponosi Berserk.

X. Prawo do odstąpienia od umowy

1. Niniejszy pkt. dotyczy Klientów korzystających ze Sklepu jako Konsumenci. 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.) mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Berserk sp. z o.o., ul. Królewska 21, 32-087 Wola Zachariaszowska; email: berserkonthetop@gmail.com)

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy:

4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

5. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

6. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Jeżeli Konsument otrzymał rzeczy w związku z umową, będą musieli Państwo ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: Berserk sp. z o.o., ul. Królewska 21, 32-087 Wola Zachariaszowska  - niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

8. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu

www.berserk-sklep.pl/strona/zwroty-i-reklamacje

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach świadczeń rzeczy nieprefabrykowanej, wyprodukowanej według specyfikacji konsumenta lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

XI. Dane osobowe,

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w związku z realizacją zamówienia w sklepie internetowym Berserk jest: Berserk sp. z o.o. z siedzibą w Woli Zachariaszowskiej, ul. Królewska 21, 32-087 Wola Zachariaszowska.
  2. Ma Pan/Pani  prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Pana/Pani szczególnej sytuacji. Ma Pan/Pani również prawo do żądania od Nas ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych, a także do ich przenoszenia.
  3. Jeżeli uzna Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji zamówienia i realizacji umowy, dla celów podatkowych, rachunkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią. W pojęciu "realizacja umowy" mieszczą się również działania podejmowane przed zawarciem umowy, na żądanie podmiotu danych, jeśli są niezbędne do zawarcia umowy.
  5. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.
  6. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na Nas ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
  7. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi księgowe, prawne, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę.
  8. Pana/Pani dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.

XII. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu

1. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), wskazujemy, że minimalne wymagania techniczne sprzętu komputerowego Klienta, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym firmy, stanowią: - Komputer PC lub MAC - System operacyjny - Procesor 500 Mhz - 256 MB RAM - Dysk 10 GB - Zainstalowana przeglądarka internetowa - Dostęp do sieci World Wide Web - adres poczty email

2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.

4. Pełna treśc Polityki Prywatności znajduje się pod adresem: https://www.berserk-sklep.pl/strona/polityka_prywatnosci

XIII. Postanowienia końcowe

1. Berserk zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług dla użytkownika, który w sposób rażący lub uporczywy:

a) dopuszcza się działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Sklepu Internetowego,

b) działa na szkodę Berserk podejmując działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem,

c) uchyla się od dokonania płatności za złożone zamówienie w terminie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,

d) uchyla się od dokonania odbioru zamówienia za pobraniem.

2. Informujemy również o obowiązywaniu ustawowego zakazu dostarczania na witrynę naszego Sklepu Internetowego treści o charakterze bezprawnym, o których mowa w art. 8 ust. 3 pkt. 2 lit. b ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. W przypadku, gdyby Użytkownik podjął działania, które nie są sprzeczne z Regulaminem, a zostaną przez Berserk uznane za niepożądane, Berserk z zawiadomi o tym fakcie Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, z żądaniem natychmiastowego zaprzestania podejmowania tych działań.

4.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

5. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Berserk w Sklepie Internetowym są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

6. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmiany do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.

7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21.03.2019 r. 


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl